Phoenix OS 1.1.2

Phoenix OS 1.1.2

Phoenix OS – Shareware – Android

Tổng quan

Phoenix OS là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Phoenix OS.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Phoenix OS là 1.1.2, phát hành vào ngày 28/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 1.1.2, được sử dụng bởi 91 % trong tất cả các cài đặt.

Phoenix OS đã chạy trên hệ điều hành sau: Android.

Phoenix OS Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Phoenix OS!

Cài đặt

người sử dụng 346 UpdateStar có Phoenix OS cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản